Lista e dokumentave që duhet të ketë aplikanti për punonjës shërbimi

Lista e dokumentave që duhet të ketë aplikanti për punonjës shërbimi:

  1. Çertifikatë Për Punonjës Shërbimi, Kategoria 1.3A
  2. Vërtetim nga gjykata
  3. Vërtetim nga Prokuroria
  4. Dëshmi penaliteti
  5. Raport Mjekësor
  6. Fotokopje e kartës së identitetit
  7. Çertifikatë familjare
  8. Fotokopje e noterizuar e shkollës së mesme ose të lartë
  9. Fotografi 4 x 6, 2 copë / 2 x 3, 2 copë
  10. Libreza e punës