Njoftim për kontraktim

Në mbështetje të Ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, të nenit 74 dhe 75 të VKM Nr. 285, date 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, VKM nr. 177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard ShA” dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA kërkon të kontraktojë me kontratë shërbimi: Një ekspert në fushën e inxhinierisë tekstile dhe lëkurës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

Ekspertët që do kontraktohen do kryejnë detyrat e mëposhtme:

 1. Konceptimin e specifikimeve teknike dhe modelin e elementëve për uniformën e shërbimit të punonjësve të shërbimit të sigurisë, si më poshtë:
 • Këmishë me mëngë të gjata
 • Këmishë me mëngë të shkurtra
 • Xhakoventë
 • Mbulesë për Mbrojtje
 • Pantallona Taktike
 • Këpucë me qafa
 • Kapele Sportive
 • Triko
 • Rrip multifunksional
 • Stema
 • Spaleta
 • Identifikues
 • Pantallona për motor
 • Xhaketa për motorr

KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË KANDIDATËT:

 1. Kritere të përgjithshme:
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë në hetim dhe në proces gjykimi;
 1. Kriteretë posaçme

2.1 Të ketë përfunduar studimet universitare në fushën e inxhinierisë tekstile;
2.2 Të ketë eksperiencë pune minimumi 3 (tre) vite në fushën e kërkuar;
2.3 E preferueshme të ketë çertifikime pasuniversitare në fushën e inxhieriesë tekstile;

 1. Dokumentacionimënyradhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

3.1 Kërkesë me shkrim për aplikim;

3.2 Jetëshkrimin (CV);

3.3 Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit;

3.4 Kopje e diplomës/diplomave dhe njehsimin e tyre në Ministrinë e Arsimit (për diplomat e marra jashtë vendit);

3.5 Kopje e librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë) ose vërtetime për punët e kryera;

3.6 Vërtetim i gjendjes gjyqësore;

➢ Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda datës 16.09.2022 nëpërmjet postës zyrtare të Shoqërisë “Illyrian Guard” me adresë: Rruga Ibrahim Rugova (Ish Garda e Republikës së Shqipërisë, Tiranë).

➢ Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës me gojë.