Njoftim për vend të lirë pune

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar,VKM nr.177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, të  Rregullores  së Brendshme të Shoqërisë, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA shpall (një) vend të lirë pune: Përgjegjës Shërbimi në Qarkun Fier.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Kritere të përgjithshme
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe moral;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë në hetim dhe në proces gjykimi;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna.
 1. Kritere të posaçme
 • Të ketë kryer arsim të lartë “Bachelor”/ Arsim të lartë 4-vjeçar.
 • Të ketë njohuri, aftësi dhe përvojë pune organizimin, menaxhimin dhe drejtimin e punës të shërbimit në fushën e detyrës funksionale.
 • Të njohë dhe zbatojë aktet ligjore/nënligjore dhe kërkesat e rregulloreve në fushën e tij të përgjegjësisë.
 • Të ketë trajnime të ndryshme në fushën e organizimit, menaxhimit e dretimit.
 • Të ketë çertifikatën e përgjegjësit të shërbimit.
 • Të ketë njohuri të mira në një prej gjuhëve të huaja (preferohet gjuha angleze)
 • Të ketë njohuri të mira për programet bazë (Word, Power Point dhe Excel)
 1. Dokumentacionimënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës së Shkollës së Lartë
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID)
 5. Vërtetim nga Prokuroria
 6. Vërtetim nga Gjykata
 7. Çertifikatë e gjendjes gjyqësore

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda dates 22.09.2022 nëpërmjet postës zyrtare.

Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.