Njoftim për vend të lirë pune

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar,VKM nr.177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, në Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë, miratuar me Urdhër të Administratorit nr. 3079, datë 05.11.2021, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA shpall 1 (një) vend të lirë pune: Specialist në Sektorin e Burimeve Njerëzore.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Kritere të përgjithshme
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe moral;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë nën hetim dhe në proces gjykimi;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna.
 1. Kritere të posaçme
 • Të ketë eksperincë në fushën e Burimeve Njerëzore, minimumi 2 vite punë.
 • Të ketë njohuri të mira menaxhuese dhe të punës në grup
 • Të ketë kryer arsimin Bachelor në fushat Sociale ose Juridik
 • Preferohet të ketë kryer kurse, trajnime në fushën e menaxhimit të personelit.
 • Të ketë njohuri të mira në një prej gjuhëve të huaja (preferohet gjuha angleze)
 • Të ketë njohuri të mira për programet bazë (Word, Power Point dhe Excel)
 • Të ketë kurse e trajnime në lidhje me konceptet, analizën e standardet në fushën e menaxhimit të Burimeve Njerëzore.
 1. Dokumentacionimënyradhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës së Shkollës së Lartë dhe/ose Masterit
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vërtetim nga Prokuroria
 6. Vërtetim nga Gjykata
 7. Çertifikatë e gjendjes gjyqësore

➢ Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda datës 03.11.2022 nëpërmjet: postës zyrtare

➢ Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.