Njoftim për vend të lirë pune

Në mbështetje të Ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar, VKM nr. 177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard ShA” dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, Urdhërin e Administratorit të Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA nr. 2657, datë 19.10.2020 “Për miratimin e Procedurës së Menaxhimit të Personelit në Shoqërinë “Illyrian Guard” Sh.A”, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA shpall 1 (një) vend të lirë pune: Specialist Prokurimesh.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Kritere të përgjithshme
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe moral;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë nën hetim dhe në proces gjykimi;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna.

 

 1. Kritere të posaçme
 • Të ketë përfunduar studimet Bachelor dhe Master në Shkenca Juridike, ose Fakulteti Juridik në sistemin 4-vjeçar të studimeve të larta. Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.
 • Të ketë përvojë pune në fushën e prokurimit publik.
 • Të ketë njohuri të mira të VKM-së nr. 285/2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, Manualet për administrimin/përdorimin e prokurimit publik me mjete elektronike
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze dhe të përdorimit të programeve Word, Excel, Internet.

 

 1. Njohuri dhe aftësi
 • Të ketë njohuri shumë të mira të specialitetit brenda fushës profesionale;
 • Të ketë njohuri shumë të mira të legjislacionit për prokurimin publik
 • Të ketë njohuri shumë të mira të procedurave administrative;
 • Të ketë aftësi për të përcaktuar objektivat, vendosur prioritete dhe respektuar afatet;
 • Të ketë aftësi për të shqyrtuar, verifikuar dhe vlerësuar;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike dhe fleksibilitet në pranimin e metodave dhe procedurave të reja.
 1. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës së Shkollës së Lartë dhe/ose Masterit
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vërtetim nga Prokuria
 6. Vërtetim nga Gjykata
 7. Çertifikatë e gjendjes gjyqësore

➢ Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda datës 10.11.2021 nëpërmjet: postës zyrtare / e-mail burimet_njerezore@illyrianguard.al

➢ Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.