Njoftim për vend të lirë pune

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar,VKM nr.177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, në Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë miratuar me Urdhër të Administratorit nr. 3079, datë 05.11.2021, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA shpall 1 (një) vend të lirë pune: Drejtor i Drejtorisë së Teknologjisë në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë, Tregtisë dhe Mbështetjes.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Kritere të përgjithshme
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe moral;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë në hetim dhe në proces gjykimi;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna.
 1. Kritere të domosdoshme
 • Të ketë kryer arsimin e lartë për Inxhinieri Kompjuterike/Elektronike/ Informatike/ Teknologji Informacioni
 • Të ketë kualifikim ose certifikata të ndryshme në lidhje me fushën e teknologjisë ose sistemet e dixhitalizuara
 • Të ketë minimumi 5 vite eksperiencë pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
 1. Njohuri dhe aftësi
 • Të ketë njohuri, aftësi dhe përvojë pune në drejtim
 • Të ketë njohuri, aftësi dhe përvojë pune në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
 • Preferohet të ketë minimumi 3 vite eksperience pune drejtimi në administratë
 • Trajnime të avancuara në lidhje me konceptet, analizën e standarteve në fushën e teknologjisë dhe sigurisë
 1. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës së Shkollës së Lartë (dhe specializimit pasuniversitar nëse disponon)
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda datës 15.06.2022 nëpërmjet postës zyrtare.

Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.