Njoftim për vend të lirë pune

Në mbështetje të Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në RSH”, i ndryshuar,VKM nr.177, datë 04.04.2019 “Për krijimin dhe funksionimin e Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie”, në VKM nr.7216/2, datë 29.10.2021 “Disa shtesa dhe ndryshime ne strukturën organike të Shoqërisë “Illyrian Guard” ShA, në Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë miratuar me Urdhër të Administratorit nr. 3079, datë 05.11.2021, Kreu III, Procedura e Menaxhimit të Personelit, Neni 4 “Përzgjedhja dhe rekrutimi i personelit”, Neni 5 “Proçedura e rekrutimit” dhe Neni 6 “Plotësimi i formularit on-line”, Shoqëria “Illyrian Guard” ShA shpall 1(një) vend të lirë pune: Drejtues Teknik 1.3.C në Shoqërinë “Illyrian Guard” ShA. Kandidati fitues parashikohet të fillojë të drejtat financiare dhe administrative në 1 korrik 2022.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:

 1. Kritere të përgjithshme
 • Të ketë integritet të lartë profesional dhe moral;
 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë në hetim dhe në proces gjykimi;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga puna.
 1. Kritere të posaçme
 • Të ketë njohuri, aftësi dhe përvojë pune në shërbimin e trajnimeve dhe zhvillimit te kurseve në fushën e sigurisë (minimumi 4 vite).
 • Të ketë kryer trajnime për njohjen e ligjeve rreth sigurise, armatimit dhe municioneve në përdorim të shoqërisë.
 • Të ketë kryer arsimimin e lartë (preferohet arsimimi ushtarak ose juridik).
 • Të jetë i pajisur me çerifikatë për Drejtues Teknik 1.3.C.
 • Të jetë i pajisur me çerifikatë të Trajnerit mësimdhënës.
 • Të ketë njohuri të mira në një gjuhë të huaj europiane (preferohet gjuha angleze)
 • Të ketë njohuri të mira për programet bazë (Word, Power Point dhe Excel).

 

 1. Njohuri dhe aftësi
 • Të ketë njohuri shumë të mira të specialitetit brenda fushës profesionale;
 • Të ketë njohuri të mira të legjislacionit për zhvillimin e trajnimeve në fushën e sigurisë.
 • Të ketë njohuri shumë të mira të kërkesave të Policise dhe te Inspektoriatit të Punës;
 • Të ketë aftësi për të përcaktuar objektivat, vendosur prioritete dhe respektuar afatet;
 • Të ketë aftësi për të shqyrtuar dhe vlerësuar problemet e trajnimeve dhe zhvillimin e tyre;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi, prezantimi, aftësi analitike dhe fleksibilitet në pranimin e metodave dhe procedurave të reja.
 1. Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit të aplikimeve

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Kërkesë për punësim / Letër motivimi
 2. Jetëshkrim (CV)
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës së Shkollës së Lartë (dhe specializimit pasuniversitar nëse disponon)
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Certifikata te specialitetit

Kandidatët duhet të paraqesin dokumentat e mësipërme brenda datës 13/06/2022 nëpërmjet: postës zyrtare.

Kandidatët e kualifikuar do të njoftohen për zhvillimin e intervistës.

Mosdorëzimi i dokumentave të mësipërme dhe mosplotësimi i kritereve, e skualifikojnë automatikisht aplikantin.