“Illyrian Guard” sh.a njofton rihapjen e procesit të konkurimit për vende të lira pune për punonjës sigurie.
Illyrian Guard

Kriteret për tu pranuar në shoqërinë “Illyrian Guard” sh.a janë:

 1. Të jetë shtetas i Republikës së Shqipërisë;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht për të kryer detyrën;
 4. Për punonjës shërbimi sigurie të jetë mbi 165cm i gjate për meshkujt dhe 160cm për femrat
 5. Për punonjës Verifikimi Sinjalesh Elektronike të jetë mbi 170cm për meshkuj dhe 165cm për femra.
 6. Të jetë i çertifikuar për punonjës shërbimi të kategorisë 1.3.A.
 7. Të japë informacionin e kërkuar në lidhje me punën e tij të mëparshme ose ndonjë çështje tjetër që lidhet me pranimin e tij në “Illyrian Guard” sh.a.
 8. Të mos jetë dënuar penalisht me vendim të formës së prerë.
 9. Të mos jetë nën hetim ose gjykim për konsumimin e ndënjë vepre penale të dyshuar.
 10. Të mos jetë person i proceduar nga organet ligj zbatuese të policisë së shtetit
 11. Të mos jetë përdorues i lëndëve narkotike ose pijeve alkolike
 12. Të mos jetë i përjashtuar për shkelje të rend të detyrës nga shoqëri të tjera SHPSF në të cilat mund të ketë punuar më parë.
 13. Të përfundojë me sukses testet fizike, teorike dhe intervistën me gojë të zhvilluar në “Illyrian Guard” sh.a.