VENDIM PËR KRIJIMIN E SHOQËRISË “ILLYRIAN GUARD”, SH.A. DHE PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT PUBLIK, QË PËRFAQËSON SHTETIN SI PRONAR TË AKSIONEVE TË KËSAJ SHOQËRIE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar, dhe të pikës 2, të nenit 81, të ligjit nr.108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave

                                                                                                         V E N D O S I:

 1. Krijimin e shoqërisë tregtare “Illyrian Guard”, sh.a., me kapital 100 (njëqind) % shtetëror, për ofrimin e shërbimeve ndaj personave fizikë e juridikë publikë dhe privatë.
 2. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., themelohet, organizohet dhe funksionon si shoqëri aksionare, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, të ndryshuar.
 3. Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., të jetë 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë.
 4. Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të 100 (njëqind) % të aksioneve të shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., është Ministria e Brendshme.
 5. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime me pagesë, kundrejt subjekteve të treta, publike apo private, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së informacionit, si dhe çdo shërbim tjetër në përputhje me qëllimin e krijimit dhe statutin e saj.
 6. Shoqëria “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime mbështetëse në Ministrinë e Brendshme dhe institucionet në varësi të saj, në zbatim të kompetencave që i njihen kësaj të fundit sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore.
 7. Mënyra e përllogaritjes së tarifave të shërbimeve specifike, që u ofrohen subjekteve publike, përcaktohet me udhëzim të përbashkët të ministrit të Brendshëm dhe të ministrit të Financave dhe Ekonomisë.
 8. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi, për krijimin e kapitalit fillestar të shoqërisë, në vlerën 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë, përballohen nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit. Ministria e Brendshme transferon këtë shumë pranë kësaj shoqërie menjëherë pas regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
 9. Ministri i Brendshëm, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, ndjek procedurat e nevojshme për:
 10. a) themelimin e miratimin e statutit të shoqërisë tregtare “Illyrian Guard”, sh.a.;
  b) regjistrimin e shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
 11. Të gjitha institucionet dhe subjektet publike, të cilat kanë në administrim objekte shtetërore, ruajtja dhe sigurimi i të cilave duhet të realizohet nga shërbime të specializuara për këtë qëllim, i drejtohen, me kërkesë, kësaj shoqërie, për të përfituar shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike.
 12. Nëse kjo shoqëri merr vendim për pamundësinë e ofrimit të shërbimit të kërkuar, institucionet dhe subjektet publike mund ta sigurojnë këtë shërbim në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.
 13. Ministria e Brendshme i siguron shoqërisë “Illyrian Guard”, sh.a., nga inventari i saj i pronave publike, mjediset e punës të nevojshme për fillimin e ushtrimit të veprimtarisë.
 14. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

                                                                                                 K R Y E M I N I S T R I

                                                                                                             EDI RAMA 

Eksperienca jonë në shërbimin tuaj

Qëllimi ynë kryesor është të ofrojmë siguri maksimale

Shoqëria “Illyrian Guard” e para shoqëri aksionere që do të ofrojë shërbimet e sigurisë dhe ruajtjes fizike të institucioneve të rëndesisë së veçantë siç janë institucionet shtetërore dhe në vazhdimësi dhe të bizneseve apo ndërrmajrjeve private.

Qëllimi i krijimit është rritja e standartit të nje policie e cila ofron shërbim korrekt dhe mbi të gjitha përdorimi dhe futja e teknologjive më të fundit të sistemeve të vëzhgimit apo sistemeve sinjalizueze.

Përdorimi dhe funksionimi i sallave  operative sipas standarteve më të fundit rrit cilësinë dhe eficençën e shërbimit në nje shkallë të pakonkurueshme për vëndin tonë.

Përdorimi dhe zgjerimi i fushës së teknologjisë është dhe një nga pikat më të forta për rekrutimi të punonjësve të një standarti.

Rekrutimi i punonjësve të shërbimit do të kryhet sipas një testi i cili do të kryhet online dhe nje testi fizik sipas një standarti të përcaktuar nga ekspertë të trajnimeve fizike.

Trajnimet e vazhdueshmedhe kontrollet e here pas hereshme do ta mbajne stafin ne koherence të vazdueshme me zhvillimet teknologjike.

Rëndesia e bashkëpunimit dhe përgjegjësia me institucionet shtetërore na vendos para përgjegjësisë së një angazhimi sa më cilësor.